Podcast

#24 Vad är differentierad undervisning egentligen?

Vi hjälper er att reda ut hur du kan differentiera din undervisning utifrån fem ledord:
-Tempo
-Nivå
-Omfång
-Metod
-Intresse

Om du designar dina lektioner utifrån dessa punkter skapar du delaktighet hos alla elever och du får en mer varierad undervisning som skapar lärmiljöer som fler kan delta i.

Att diskutera

1. Hur skapar du lärmiljöer för differentiering i klassrummet

2. Fundera över vilka utmaningar du har i en av dina klasser och hur du redan i planeringen skulle kunna förebygga dessa?

3. Vilka förändringar skulle du kunna göra i din undervisning som skulle gynna alla dina elever?

Länkar:
specialpedagogen.blog/2018/01/21/dif…-reflektioner/

1larare.svedala.se/differentierad-…m-utgangspunkt/

www.gothiafortbildning.se/artiklar/sko…ktionsdesign

#23 Trygghet, studiero och motivation, bästa tipsen från skolan.

Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation?

I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar 31 elever om hur de upplever sin skolvardag. Rapporten sammanfattar elever med funktionsnedsättningar i åldern 10 till 18 år som alla går i grundskolan.
Rapporten förmedlar det de beskriver om vad som fungerar bra i skolan och vad de tycker är jobbigt eller svårt.

Eleverna lyfter fram hur viktigt det är att vuxna finns där elev­erna är. De ser behov av att det finns vuxna att prata med och att det finns vuxna som reagerar och agerar när någon blir utsatt eller kränkt. De berättar även om lärare som inte räcker till för alla och om rädsla för att lämnas utanför eller att bli mobbade.

FRÄMJANDE FAKTORER
Trygghet:
närvarande och tillgängliga vuxna som man kan prata med
• tryggare raster med olika aktiviteter, där vuxna finns med,
även för de äldre eleverna
• vuxna som agerar när en elev är utsatt eller kränkt
• tillåtande klimat i klassen, det ska vara okej att ställa
”dumma” frågor
• att bli sedd, att oftare få höra vad man kan och bli erkänd för
den man är
• att på olika sätt skapa gemenskap och tolerans i skolan.

Studiero:
• lugn och ro i klassrummet
• att läraren kan förklara uppgiften tydligt
• kortare arbetspass och möjlighet till rörelse
• att det är bra med exibla lösningar av era rum och mindre grupper
• att läraren kan vara bestämd och säga ifrån när det är stökigt i klassrummet.

Motivation:
• när lärare har tid att förklara
• när eleven förstår vad hen ska göra och varför
• att jobba med en kompis
• att det finns fler lärare i klassen
• att skolan har utvecklat verksamheter dit elever kan gå och få
individuell hjälp
• att prov fördelas på olika veckor och att lärare samverkar
sinsemellan.

Länkar:
Rapporten
webbutiken.spsm.se/globalassets/pu…ig-version.pdf/

Seminariet:
www.youtube.com/watch?time_contin…456&v=WxSm3JxeMhM

 

 

#22 Reflektioner kring läraryrket.

Jimmy och Cicci pratar om egna erfarenheter att vara lärare, både utmaningarna och varför vi valt yrket.
Vi pratar om uppdraget, krav och svårigheter samt det som ger oss energi.

Vad är det som är svårast och roligast med att vara lärare?

Vad gör att du väljer att bli lärare och varför fortsätter du att vara lärare?

Hur skapar du förtroende hos dina elever, kollegor, vårdnadshavare och ledning?

Lärarens uppdrag och ansvar
Lärarens vardag
Lärarens utmaningar
Lärarens effekt för elever
Lärarens belöning

På återhörande.

Äntligen nytt avsnitt!!!

Ha ett fint lov!

 

#21 Vi hjälper dig med tips kring betyg och bedömning utifrån Skolverkets ”Allmänna råd”

Vi hjälper att reda ut det viktigaste inom betyg och bedömning enligt nya allmänna råden från Skolverket (HT2018).

Vad tar vi med oss från de nya allmänna råden?

1. Allsidig bedömning inte ensidig.
2. Betygsbeteckningar på enskilda prov och uppgifter kan ha negativ inverkan på elever.
3. Matriser kan ha en negativa inverkan på elevers kunskapsinhämtning och utveckling.
4. För att skapa samsyn och sambedömning behöver skolan avsätta tid.
5. Resultaten på Nationella prov ska ge särskild ikr vid bedömning.
6. Undantagsbestämmelsen (Pysparagrafen). Tillämpas endast vid betygsättning. (Lyssna på avsnitt 3).

Länkar.

Allmänna råden: https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/betyg

Webbkurs på Skolverket:
https://www.skolverket.se/…/betygssattning-arskurs-7-9-gymn…

Viktigt för elevhälsan:
https://specialpedagogen.blog/…/allmanna-rad-om-betyg-och-…/
https://specialpedagogpagymnasiet.blog/…/skolverkets-allma…/

Positiv feedback:
https://skolvarlden.se/…/larare-hyllar-skolverkets-nya-rad-…

Negativ kritik:
https://johankant.wordpress.com/…/11/02/allmanna-rad-vad-n…/

Nationella prov och avvikelser från slutbetyg:

https://lararnastidning.se/skolverket-vill-reglera-betygsa…/

 

 

#20 Hur kan man öka sin relationskompetens?

I detta avsnitt går vi igenom och ger konkreta tips på hur du som lärare/skolpersonal kan öka din egen relationskompetens.

Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor.
Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska bli god och för att målen ska uppnås, men även för att goda relationer är värdefulla i sig.
Inom skolans värld visar studier att lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för att främja elevers lärande och utveckling.

 

#19 De osynliga barnen. Hur blev det så här?

De osynliga barnen.

Vi diskuterar ”Kalla Faktas” program om hemmasittare-”De osynliga barnen”

Bakgrund, nuläge och framtid. Hur ser det övergripande skolsystemet ut och hur kan dagens skola arbete med problematisk skolfrånvaro/hemmasittare.

Statistiken säger att det rör sig om ca 5500 elever i Sverige som inte går till skolan. Vi tror dock att det är en låg siffra, det är troligtvis många fler.
Skolsystemet

Ordet inkludering har använts på ett ojämlikt sätt. Vissa kommuner lade ned alla mindre undervisningsgrupper och för många elever med problematisk skolfrånvaro så blev det en svårighet att komma till skolan.

Skollagen 2011, med komplettering år 2014.

3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458).

Särskilt stöd

7§ Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning.

Det kan vara paragraf 7 som har varit den svårtolkade delen i skollagen från 2011 och fram för allt delen ”Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör”.
Kommunen har ansvaret och det finns ingen övre gräns för hur mycket en skola ska anpassa för en enskild individ.

Dagens skola

Hur ska en skola jobba för att undvika att elever får problematisk skolfrånvaro?

-Tydlig policy från skolledningen
-Gemensamt arbetssätt på skolan
-Schemalagd tid för samarbete
-Utbildning av personal
-Kollegialt arbete
-Ansvarig lärare i arbetslaget
-Kartläggning av kompetens på skolan
-Kartläggning av skolfrånvaro
-Uppföljning och anpassningar
Vi önskar en God Jul och så ses vi i januari!

#18. Hur kan vi hjälpa flickor med diagnos? Intervju med vår gamla elev.

Vi intervjuar en av våra gamla elever.
Vi får höra Linas skolhistoria från lågstadiet fram till gymnasiet.

Hur ska man uppmärksamma en flicka med diagnos?
Vilka symtom är vanliga hos flickor med ADHD?
Vilka anpassningar måsta vi göra?
Vilka uppgifter blir svåra?
Vikten av en god relation med hemmet.

Länkar i ämnet:

https://specialpedagogik.se/skolan-och-varden-missar-flickor-med-adhd/

https://www.levamedadhd.se/att-leva-med-adhd/barn-med-adhd/skillnad-mellan-flickor-och-pojkar/

https://www.mrshyper.se/adhd-hos-flickor-inte-bara-adhd/

#Avsnitt 17 Viktiga frågor från våra lyssnare

Vi svarar på frågor från våra lyssnare.

Frågor från föräldrar.
1. Hur når man fram till en mentor på skolan som inte har kunskaper om NPF-diagnos?
2. Jag har ett barn som inte går till skolan, vad ska jag göra?

Frågor från lärare.
1. Jag har en elev som alltid kommer sent på mina lektioner, hur ska jag tänka?
2. Jag har en elev/elever som inte kan sätta igång med uppgifter själv och jag har inte tid att hjälpa hela tiden. Hur gör jag?

Vi ger även tips på litteratur, podcasts och hemsidor.

Joanna Lundin
www.bokus.com/bok/9789144118581/…fungerar-for-alla/

Anna Sjölund m.fl.
www.bokus.com/bok/9789127819047/…gorande-pedagogik/

Diana Lorenz
www.bokus.com/bok/9789177410867/…elever-med-autism/

NPF-podden
urskola.se/Produkter/198042-NPF-podden/Visa-alla

Mr Bartons Maths
www.mrbartonmaths.com/index.html

www.elevhalsan.se

 

 

 

#Avsnitt 16 De bästa tipsen från Joanna Lundins bok ”En skola som fungerar för alla”

-Vi har läst Joanna Lundins bok: ”En skola som fungerar för alla” (Studentlitteratur, 2018).
-Vi pratar om varför det är viktigt att ALL skolpersonal får utbildning kring elever med funktionsvariation.

-Vilken är den viktigaste friskhetsfaktorn?
-Hur fyller du på relationskontot så att du sedan kan göra uttag från det?
-Knep som inte kostar något för verksamheten.

-Hur kan man ta vara på skolans interna kompetens?
-Hur kan man skapa gemensam elevsyn och en välgrundad värdegrund i skolan?

-Hur kan jag ändra mitt förhållningssätt kring problematiska skolbeteenden?
-När ska jag kontakta föräldrarna?

-När är det lämpligt att ge läxor?

-Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö med kognitiva hjälpmedel? Konkreta tips.

-Magiska 7:an, hur gör man?

-Vad är förändringspyramiden?
-Vi har läst Joanna Lundins bok: ”En skola som fungerar för alla” (Studentlitteratur, 2018).
-Vi pratar om varför det är viktigt att ALL skolpersonal får utbildning kring elever med funktionsvariation.

-Vilken är den viktigaste friskhetsfaktorn?
-Hur fyller du på relationskontot så att du sedan kan göra uttag från det?
-Knep som inte kostar något för verksamheten.

-Hur kan man ta vara på skolans interna kompetens?
-Hur kan man skapa gemensam elevsyn och en välgrundad värdegrund i skolan?

-Hur kan jag ändra mitt förhållningssätt kring problematiska skolbeteenden?
-När ska jag kontakta föräldrarna?

-När är det lämpligt att ge läxor?

-Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö med kognitiva hjälpmedel? Konkreta tips.

-Magiska 7:an, hur gör man?

-Vad är förändringspyramiden?

 

 

#Avsnitt 15 Konkreta tips hur du kan hjälpa elever med utmanande beteenden.

Konkreta tips hur du kan hjälpa elever med utmanande beteenden

Vi fortsätter att berätta om ”Samarbetsbaserad problemlösning-CPS” utifrån mottot ”Barn gör rätt om de kan”

-Kartläggning för att identifiera utmanande beteenden och olösta problem utifrån ett PlanB-samtal
-Olika sätt att kommunicera med elever
-Hur når du flickor med utmanande beteenden?
-Hur kan pedagoger samarbeta kring elever?
-Hur vet jag när jag ska ta hjälp av andra?
-Vad kan skolan hjälpa till med och vad kan andra runt eleven hjälpa till med?
-SIP-plan. (Samordnad individuell plan)
-Hur löser vi problem vi själva skapat?
-Extra anpassningar utifrån en kartläggning
-Ärenden för elevhälsan

https://www.livesinthebalance.org/

#Avsnitt 14  Samarbetsbaserad problemlösning, hur fungerar det?

 

#Avsnitt 13 Ledarskap i klassrummet. Tre tips

Hur kan du skapa ett gott ledarskap i klassrummet och varför ska du göra det?
Vi hjälper dig med tre viktiga saker som du behöver tänka på.

-Det emotionella stödet.
-Klassrumsorganisationen.
-Instruktionsstöd.

Om du jobbar lite extra med dessa faktorer kan du vinna mycket tid och öka både elevers inlärning och engagemang.

 

#Avsnitt 12 Varför ska skolan satsa på ett aktivt elevhälsoteam?

Detta avsnitt ger er en tydlig bild hur ett fungerande ”Elevhälsoteam/EHT” kan byggas upp.

-Hur kan vi hjälpa elever som upplever skolrelaterad stress?
-Hur hjälper vi elever med NPF som uppvisar symtom på stress?
-Vilket uppdrag har EHT?
-Vilka ska ingå i ett EHT?
-Varför är det så jobbigt att bryta vanor?
-Hur kan man förändra en skolas arbetssätt genom ett verksamt EHT?

Vi pratar vidare med skolpsykologen Mattias Wretman.

 

#Avsnitt 11 Psykisk hälsa hos elever främjas genom tidiga insatser

Avsnittet är en intervju med skolpsykologen Mattias Wretman. Vi har haft en mycket intressant diskussion som ger oss nya vinklar och perspektiv på Psykisk Hälsa.

Hur du som personal i skolan ska arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar.

#Avsnitt 10 Det bästa från säsong 1

Vi sammanfattar vårterminens alla avsnitt.
Vad har vi lärt oss under alla avsnitt och vilka gemensamma nämnare har vi hittat.
Vi ser fram emot nya äventyr i höst. Hör gärna av er med tips och förslag på anpassaskolan@gmail.com
Nu tar vi sommarlov.

 

#Avsnitt 9 Framgångsfaktorer för elever med psykisk ohälsa och stress

Vi berättar om hur du kan arbeta och hjälpa elever med psykisk ohälsa och stress.

-Vilka symtom tyder på psykisk ohälsa?
-Vad beror det på?
-Vilken hjälp finns?
-Hur kan du anpassa för eleverna?
-Hur kan föräldrar få hjälp?

Vi är också glada att presentera vårt nya samarbete med Teknologisk Institut. De anordnar konferenser om Skola och Utbildning.
Du som lyssnar får 10procent rabatt på deras konferenser med RABATTKODEN: anpassa skolan.

#Avsnitt 8 Särskilt begåvade elever

Vi diskuterar hur du som lärare kan arbeta med särskilt begåvade elever.
”Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (Skolverket)
Länk till Pedagog Värmland
https://www.pedagogvarmland.se/artikel/12-tecken-pa-att-du-kan-ha-en-sarbegavad-elev

 

 

#Avsnitt 7 Extra anpassningar i skolan, del 2/2

Fortsättningen på avsnittet om extra anpassningar. Tips och förenklade förklaringar hur du kan anpassa för dina elever som har funktionsvariation.

 

#Avsnitt 6 Extra anpassningar i skolan, del 1/2

Detta avsnitt som är del 1/2, tar upp enkla tips på stressreducerande faktorer såsom:
-Tydliga dagsplaneringar på tavlan
-Förflyttningar
-Schemastruktur
-Fasta platser i klassrummen
-Intrycksreducerande hjälpmedel
-Checklistor
-Mentorsrollen
-Samarbete

#Avsnitt 5 Intervju med Faye Eriksson Kilman

Detta avsnitt är en intervju med vår gamla elev Faye Eriksson Kilman.
Avsnittet kopplas till det förra och handlar om hennes skolgång och svårigheter kring att vara tjej och ha ADHD. Vi följer henne från lågstadiet upp till gymnasiet och fram till idag.

 

 

#Avsnitt 4  ADHD och Autism hos flickorautistic-conditions-by-svenny-kopp-1-728

Vi har varit på en föreläsning med Svenny Kopp på Ericastiftelsen. Hennes avhandling visar att flickor med diagnoserna ADHD och Autism upptäcks alldeles för sent. De kan ha haft flera år av skolmisslyckanden och skolfrånvaro innan man upptäcker dem.
Hennes forskning har lett till förändrade diagnoskriterier och att förhoppningsvis vi i skolans värld och inom vården kan upptäcka dessa flickor i tid.

 

 

#Avsnitt 3 Undantagsbestämmelsen

Vi diskuterar undantagsbestämmelsen/pysparagrafen. Svårigheter och hur man använder den.

 

 

#Avsnitt 2 Problematisk skolfrånvaro

Detta avsnitt handlar om Regeringens rapport om problematisk skolfrånvaro.
Tips på hur du upptäcker problematisk skolfrånvaro snabbt och vad du ska göra.

Vi ger tips utifrån vår erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd på resursskolor.

 

 

#Avsnitt 1 Relationspedagogik

Första avsnitt kommer handla om relationspedagogik med inspiration från Kenth Hedevåg.
Hur skapar du en bra relation med en elev med funktionsvariation eller särskilda behov.
Vi ger tips utifrån vår erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd på resursskolor.